nieważne

Gwarancja

OGÓLNIE

Keler Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Wrocławska 59, Polska (zwana dalej Gwarantem lub Molteforme) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane w Polsce, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta, w zakresie określonym w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Molteforme z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 59, 62-800 Kalisz.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności odpowiedzialności za produkt lub przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych i użytkowanych na terenie Polski.

Niniejsza gwarancja udzielana jest wszystkim użytkownikom końcowym produktów, zwanym dalej Nabywcami, tj. podmiotom, które nabyły produkt na własne potrzeby i nie nabyły go w celu odsprzedaży.

OCHRONA GWARANCYJNA

MOLTEFORME gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od wad materiałowych, wykonawczych i konstrukcyjnych. Decydującym czynnikiem jest tu stan wiedzy naukowej i technicznej w momencie produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne występujące w produkcie w momencie produkcji. Niniejsza gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu produktu przez Kupującego, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji.

USŁUGI GWARANCYJNE

Molteforme może według własnego uznania naprawić wadliwy produkt lub wymienić go w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O ile nie uzgodniono inaczej. Kupujący zobowiązany jest do odebrania nowego produktu od wskazanego przedstawiciela Molteforme.

W przypadku, gdy Molteforme zdecyduje się na dokonanie naprawy, ponosi wynikające z tego koszty naprawy, jak również wszelkie wydatki związane z transportem i wysyłką produktu. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu.

Jeżeli Gwarant zdecyduje się na wymianę produktu na wolny od wad, produkt wadliwy zostanie zastąpiony produktem wolnym od wad tego samego rodzaju, jakości i typu. Jeżeli w chwili zgłoszenia wady dany produkt nie jest już produkowany, Molteforme zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.

Przez pojęcie "naprawa" Gwarant rozumie wszelkie czynności zmierzające do usunięcia wady produktu reklamowanego przez Kupującego zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Gwarant pod pojęciem "istotnej naprawy" rozumie wymianę reklamowanego przez Kupującego produktu na nowy, tego samego typu kolorystycznego.

Gwarant, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Gwarant, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

ZGŁASZANIE WAD

Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji powinny być zgłaszane przez Kupującego poprzez pisemne zgłoszenie do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony przez Kupującego lub za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.molteforme.com. Wada powinna być zgłoszona niezwłocznie po jej wykryciu. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę zakupu produktu poprzez dołączenie do zgłoszenia dowodu zakupu, z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby Molteforme zastrzega sobie prawo do ustalenia okresu gwarancji na datę produkcji produktu. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis stwierdzonej wady oraz okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, jeśli sytuacja tego wymaga. Składając reklamację Kupujący nie powinien, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego wyrobu do Gwaranta lub samodzielnie go demontować. Oględziny wadliwego wyrobu, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną przeprowadzone przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy wyrób został zamontowany.

WARUNKI I WYŁĄCZENIA

Warunkiem ważności niniejszej gwarancji jest instalacja produktu przez specjalistę zgodnie z instrukcją montażu, a także odpowiednia pielęgnacja zgodnie z instrukcją pielęgnacji, jak również przestrzeganie warunków użytkowania.

Instrukcje montażu, użytkowania i zalecenia pielęgnacyjne dołączone są do każdego produktu w języku polskim i angielskim oraz dostępne są również na stronie internetowej www.molteforme.com.

Warunkiem przyjęcia reklamacji na produkt jest jego prawidłowy montaż, użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwa konserwacja zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

Roszczenia nie są gwarantowane w przypadku:

Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu i niewłaściwego doboru kołków montażowych do materiału, w którym mają być zainstalowane.

Skutki napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.

Uszkodzenia mechaniczne takie jak wgniecenia, obicia, zarysowania powstałe z winy użytkownika oraz działania sił natury.

Uszkodzenia powłok galwanicznych wynikające z nieprzestrzegania załączonych instrukcji konserwacji, w tym wynikające z użycia środków żrących i materiałów ściernych.

Pojawienie się zanieczyszczeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją.

Uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutki naturalnego zużycia elementów podczas normalnej eksploatacji.

Gwarancja obejmuje produkty sprzedane i zainstalowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Modyfikacje produktów podyktowane postępem technicznym mogą pociągać za sobą zmiany ich specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

INNE TEMATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA