nieważne

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Molteforme traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów swojej działalności. W związku z ogromną liczbą klientów, którzy nam zaufali i postanowili dokonać zakupu u naszych Dystrybutorów, bądź online, za pośrednictwem strony www.molteforme.com, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, naszym gościu, kliencie, kontrahencie. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych, jak również poinformujemy o okresie, przez jakie te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

DANE OSOBOWE, CO NALEŻY ROZUMIEĆ POD TYM POJĘCIEM I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczających do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacje te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, które przekazujesz w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, jest KELER Sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu, kod pocztowy: 62-800 przy ul. Wrocławskiej 59, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto I Wilda, IX Wydział Gospodarczy, Numer KRS: 0000110970, posiadający REGON: 384267375, NIP: 6182182612.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przesłance realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, łączy Cię z nami umowa o pracę bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taka umowa zamierzasz z nami zawrzeć).Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturyrze VAT) są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.Zdarzają się również sytuacje, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo "prawnie" nie oznacza tego, że nasz interes musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. monitorowanie terenu salonów naszych dystrybutorów czy realizacja badania satysfakcji klienta. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania , a także przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności Tobie przysługujące.

 
KIEDY I W JAKIM CELU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODMIOTOM TRZECIM

W pierwszej kolejności pragniemy Cię poinformować, iż bez Twojej wyraźnej zgody KELER Sp. z o.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym i organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz operatorom pocztowym i firmom kurierskim/transportowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary.

Ponadto pragniemy wskazać, iż dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:

 • Kancelaria prawna, która w naszym imieniu rozpatruje ewentualne zgłoszone przez Ciebie reklamacje, firmy informatyczne, które dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę informatyczną, podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe, w szczególności związane z narzędziami wykorzystującymi pliki cookies,

 • podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym kancelarie prawne,

 • podmioty prowadzące dla nas infolinię - Biuro Obsługi Klienta,

 • oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Tobą.


Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Ponadto chcemy Cię poinformować, iż w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów oferujących narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystywania plików cookies, jak również podmiotów oferujących wysyłkę poczty elektronicznej. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w takich sytuacjach podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych osobowych, m. in. poprzez udostępnianie danych do krajów i podmiotów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, tudzież są członkami odpowiednich stowarzyszeń lub programów, np. Privacy Shield, bądź poprzez przekazywanie danych wyłącznie na podstawie umowy z zastosowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, uwzględniających wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ MOLTEFORME TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Molteforme dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

 • prawa do cofnięcia zgody,

 • prawa dostępu do danych osobowych,

 • prawa do sprostowania danych,

 • prawa do usunięcia danych,

 • prawa do ograniczenia przetwarzania,

 • prawa do przenoszenia danych,

 • prawa do sprzeciwu,

 • prawa do niepodlegania decyzjom opartym na wyłączeniu na zautomatyzowanym przetwarzaniu.W przypadku gdy miałbyś jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres info@molteforme.com. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych. Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany. Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptacją zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.

JAKIE DANE PRZETWARZA MOLTEFORME

Molteforme oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Inne dane gromadzimy w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych.

Gdy mówimy o "danych użytkownika", mamy na myśli dane osobowe. Są to wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie natychmiast lub w kombinacji z innymi informacjami zidentyfikować użytkownika. Przykłady: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia lub adres e-mail użytkownika. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) identyfikacji użytkownika, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia danych osobowych użytkownika z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Jeżeli usuniemy dane osobowe z informacji lub pakietu danych dotyczących użytkownika, wówczas pozostałe dane w tym pakiecie danych nie są już traktowane jako dane osobowe. Procedura ta jest określana jako anonimizacja. Zasada generalna: jeżeli prosimy użytkownika o podanie określonych informacji osobistych, użytkownik może oczywiście odrzucić naszą prośbę. To użytkownik decyduje, jakie informacje nam przekazuje. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić użytkownikowi wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczek bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

DANE PROFILU

Dane profilu to dane osobiste i demograficzne dotyczące użytkownika (tak zwane dane podstawowe) oraz jego indywidualne zainteresowania, o których poinformował on podczas rejestracji swojego konta klienta. Dane profilu obejmują przykładowo:

 • Imię i nazwisko użytkownika

 • Dane kontaktowe użytkownika

 • Dane demograficzne, jak miejsce zamieszkania.

DANE KONTAKTOWE

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, zapisujemy jego dane kontaktowe. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik się z nami kontaktuje (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną), jego dane kontaktowe mogą zawierać jego imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonu, numery faksu, adresy e-mail, szczegóły dotyczące jego profili w serwisach społecznościowych (przykładowo otrzymujemy ID użytkownika na Facebooku, jeżeli kontaktuje się on z nami przez ten serwis), nazwy użytkownika i podobne szczegóły dotyczące kontaktu.

DANE ZAKUPÓW

W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym Molteforme lub dokonania zakupów na miejscu, przykładowo w sklepie stacjonarnym Molteforme, zapisujemy dane zakupów użytkownika. W zależności od rodzaju sprzedaży i statusu przetwarzania danych zakupów mogą obejmować następujące informacje:

 • Numer zamówienia

 • Szczegóły dotyczące zakupionych przedmiotów (nazwa, wymiar, kolor, cena zakupu itp.)

 • Informacje dotyczące sposobu zapłaty

 • Adresy dostawy i faktury

 • Informacje i komunikacja związana z zakupami (np. oświadczenia o możliwości dokonania zwrotu, reklamacje i informacje dla działu obsługi klienta)

 • Status dostawy i zapłaty, np. "uregulowano" lub "wysłano"

 • Status zwrotu, np. "sfinalizowano pomyślnie"

 • Informacje od usługodawców uczestniczących w realizacji umowy (w razie sprzedaży wysyłkowej przykładowo numery przesyłek w firmie kurierskiej)

DANE PŁATNICZE

Oferujemy naszym użytkownikom popularne metody zapłaty w handlu online - w szczególności zapłata z góry, karta kredytowa, PayPal lub faktura. W celu realizacji zapłaty zapisujemy dane płatnicze podane przez użytkownika. Pozostałe dane płatnicze uzyskujemy od zewnętrznych dostawców usług płatniczych oraz agencji informacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach realizacji zapłaty i weryfikacji wypłacalności. Naszym dostawcom usług płatniczych przekazujemy tylko takie dane, jakie są niezbędne do obsługi płatności.

Dane płatnicze to przykładowo:

 • Preferowany sposób zapłaty

 • Adresy do faktury

 • IBAN i BIC lub numer konta i kod banku

 • Dane kart kredytowych

 • Dane dotyczące wypłacalności

Do danych płatniczych należą także inne informacje, bezpośrednio związane z obsługą płatności i weryfikacją wypłacalności. Dotyczy to przykładowo informacji wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji, na przykład identyfikator PayPal (jeżeli użytkownik dokonuje zapłaty poprzez PayPal).

DANE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Molteforme administruje stronami profilowymi (nazywanymi również "fanpage'ami") w różnorodnych serwisach społecznościowych. Ponadto usługi Molteforme mogą obejmować funkcje serwisów społecznościowych. Mogą to być funkcje komunikatora i tak zwane wtyczki społecznościowe lub funkcje logowania, takie jak "Zaloguj się przez Facebook". W przypadku bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem profili w serwisach społecznościowych lub korzystania z funkcji serwisów społecznościowych zintegrowanych z naszymi usługami oraz posiadania profilu w danym serwisie społecznościowym, możemy otrzymać od administratora serwisu społecznościowego dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Zwykle uzyskujemy dostęp do następujących danych:

 • Publiczne informacje profilowe przechowywane przez dany serwis społecznościowy (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe)

 • Dane urządzenie, z którego użytkownik korzysta

 • Identyfikator konta profilu w danym serwisie (np. identyfikator na Facebooku)

INFORMACJE DOTYCZĄCE FANPAGE'Y W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Molteforme posiada profil w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane "fanpage'ami"). Na naszych fanpage'ach regularnie publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage'ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage'y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających fanpage'e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

NEWSLETTER

Oferujemy użytkownikom różne usługi związane z newsletterem. Informacje dotyczące tematów omawianych w poszczególnych newsletterach oraz dodatkowe wskazówki można uzyskać po zapisaniu się na newsletter. Dodatkowo istnieją także newslettery specyficzne dla usług, będące stałą częścią określonej usługi. Przykładowo użytkownik może otrzymać newsletter Molteforme jedynie wówczas, gdy jest członkiem klubu Molteforme. W ramach korzystania z naszych newsletterów zapisujemy także dane urządzenia i dane dostępu.

REZYGNACJA Z NEWSLETTERA

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newsletterów, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. W tym celu wystarczy przesłać zawiadomienie w formie tekstowej (np. e-mail, lista) adresowane do przedsiębiorstwa KELER Sp. z o.o. Oczywiście w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

JAKIE PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH MI PRZYSŁUGUJĄ

W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownik przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). W przypadku chęci dochodzenia swoich praw do ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem : info@molteforme.com

KIEDY MOJE DANE ZOSTANĄ USUNIĘTE?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto klienta, wszystkie zapisane przez nas dane, które go dotyczą, zostaną przez nas usunięte.

JAK MOLTEFORME CHRONI MOJE DANE?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

JAK PLIKI COOKIES UŻYWAMY?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.

W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu:

 • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,

 • zapewnienie prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,

 • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),

 • reklamowym,

 • zapewnienie równomiernego obciążenia serwerów,

 • obsługa sesji użytkownika,

 • zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numeryfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji "pomoc".

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:

 • "stałe" -pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie, którzy użytkownicy są terazi, a którzy powracają na stronę.

 • "sesyjne" - są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookies:
Analityczne/statystyczne - pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics i Matomo, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics i Matomo na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

 • z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa), 

 • na jakie podstrony się kierował, 

 • do których usług się kierował,

 • jakiej rozdzielczości używał, 

 • z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartfon),

 • czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy. 

Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania użytkownika do jego profilu.

Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Twój adres IP jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY ZMIENIĆ USTAWĘ O COOKIES?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępnych jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji "pomoc". Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/