nieważne

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.molteforme.com obowiązujący od 09.06.2022 r.

I. Definicje wyrażeń użytych w regulaminie

1. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu składania zamówienia "ZAKUPY JAKO GOŚĆ / REJESTRACJA"
2. Klauzula rejestracyjna - informacja udzielana przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępna pod adresem https: //molteforme/politykaprywatnosci.com pod nazwą: Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Klient - osoba fizyczna (pełnoletnia) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego molteforme.com. Klientem może być konsument lub przedsiębiorca.
4. Konsument - klient, o którym mowa w art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom szczególne uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby chara.
5 Towary i Usługi - produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
6. Rejestracja - założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
7. Konto - indywidualne, bezpłatne konto utworzone po dokonaniu Rejestracji uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności do zawarcia Umowy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu składania zamówienia "LOG IN".
8. Koszyk - narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności umożliwiające zebranie w jednym miejscu wybranych ofert, w celu złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk powstaje automatycznie w wyniku "kliknięcia" przycisku "Dodaj do koszyka" lub "Odbierz w" przynajmniej jednego produktu.
9. Regulamin Sklep u Internetowego - niniejszy regulamin określający zasady i warunki zakupu Towarów w Sklepie.
10. Sklep - zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.molteforme.com prowadzony przez Sprzedawcę, prowadzący sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką Molteforme.
11. zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
12. Umowa - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy KELER Sp. a Klientem, zawierana na odległość przy wykorzystaniu Sklepu internetowego.
13. Sprzedawca - KELER Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 59, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto I Wilda, IX Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000110970, REGON: 384267375, NIP: 6182182612, będąca właścicielem i prowadzącym Sklep, zwany dalej Molteforme lub Sklepem Internetowym.
14. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
15. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.
16. Towary - produkty z kolekcji Molteforme, które są aktualnie oferowane przez Sklep.
17. Newsletter - usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez KELER Sp. z o.o . za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia jej użytkownikom otrzymywanie od KELER Sp. z o.o. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowych produktach i promocjach w Sklepie internetowym.
18. Spółki kurierskie - INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz FEDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. Przepisy ogólne

1. Sklep internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (również w zakresie danych osobowych).

2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym ich cenami i dostępnością, a także zawierania umów sprzedaży Towarów i Usług na odległość.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedawcę Towarów i Usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu internetowego, a także zasady korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów oraz dodatkowe funkcjonalności udostępniane za pośrednictwem Sklepu internetowego (usługi świadczone drogą elektroniczną, wymienione w niniejszym Regulaminie).

4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (z procesorem minimum 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną oraz ekranem obsługującym rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej lub najnowsze wersje przeglądarek (w tym przeglądarek mobilnych): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript; posiadanie aktualnego, aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf)

6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://www.molteforme.com/regulamin oraz za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o towarach, usługach i cenach

1. Informacje o Towarach i Usługach oferowanych przez Sklep internetowy dostępne są na stronie internetowej www.molteforme.com. Przedmiotowe informacje są zamieszczane wraz z informacjami o właściwościach i cenach Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i działaniu Towarów. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może odbiegać od wyglądu Towaru, co może wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetleniowych lub ograniczeń fotograficznych. Ponadto, opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem w wersję czytelną i odpowiednią dla celów umieszczenia w Sklepie internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze postanowienie nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru profesjonalnego dla tej osoby.

2. Przyciskami "DODAJ DO KOSZYKA" i "ODBIÓR W SKLEPIE" oznaczone są wyłącznie Towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz Usługi powiązane z tak oznaczonymi Towarami.

3. Oprócz informacji o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży, na stronie internetowej www.molteforme.com znajdują się informacje o Towarach: a). które aktualnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w salonach stacjonarnych Molteforme, ale status ten może ulec zmianie w przyszłości - opisy tych towarów zawierają oznaczenie "PRODUKT NIEDOSTĘPNY", b). które nie są już dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w salonie stacjonarnym Molteforme i nie jest planowana ich dostępność w przyszłości - opisy tych towarów zawierają oznaczenie "TOWAR ARCHIWALNY".

4. Ceny Towarów i Usług znajdują się przy opisie Towarów i Usług.

5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i EURO, zawierają krajowy podatek VAT.

6. Koszty wysyłki na terenie Polski podawane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie "Dostawa w sklepie internetowym" w zakładce "Koszty dostawy". Strona internetowa dostępna jest pod adresem https: //www.molteforme. com/zamówienia.

7. Wysyłka oferowana jest na terenie Polski, Unii Europejskiej, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ze względu na różne koszty wysyłki Towarów i świadczenia Usług, Sklep nie udziela informacji na temat podatków i opłat (w tym celnych).

8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Powyższe prawo nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą zmiany.

8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Powyższe prawo nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą zmiany.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru bez wad. Wszelkie wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę do obniżenia ceny) są wyraźnie opisane.

10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji - jeśli są udzielane - zawiera opis Towaru.

IV Zamówienia

1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Sprzedawca i Klient.

2. Zamówienia Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego (w domenie https://www.molteforme.com po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku angielskim lub polskim.

5. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, tj. nie więcej niż 10 sztuk jednego produktu. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk jednego produktu wymaga kontaktu z obsługą Sprzedawcy.

6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta w momencie, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ"), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. W tym momencie umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia na Towary

1. Klient wybiera Towar i jego ilość klikając na przycisk "DODAJ DO KOSZYKA" lub "ODBIÓR W SKLEPIE". W oknie "Koszyk" widoczna jest liczba wybranych Towarów w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

2. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może zebrać do koszyka dodatkowe Towary lub zwiększyć ich ilość.

3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Koszyk" lub "Przejdź do Koszyka", gdzie wybiera również sposób dostawy i płatności oraz uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy zamówionych Towarów i Usług.

4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i dokonać ewentualnych zmian (np. ilości Towarów), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie na nazwę Towaru w kolumnie "Szczegóły produktu" spowoduje otwarcie strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Produkt z koszyka należy użyć przycisku "X".

5. Klient może kontynuować zakupy poprzez kliknięcie przycisku "Powrót do zakupów" po dodaniu Towaru do koszyka lub poprzez kliknięcie przycisku "Powrót do sklepu" podczas przeglądania zawartości swojego koszyka.

6. Po dodaniu wszystkich zamawianych Towarów do Koszyka i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient kontynuuje procedurę składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Dalej" i przechodzi do kolejnego kroku "Wysyłka i faktura".

7. Na tym etapie klient może wybrać jedną z trzech opcji:

A. Logowanie "- Klient, który posiada swoje konto w Sklepie pod adresem https://www.molteforme.com, podaje swój adres e-mail oraz hasło, chyba że logował się wcześniej.
B. "Załóż konto" - jeżeli Klient nie posiada jeszcze konta w Sklepie pod adresem https://www.molteforme.com, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji na stronie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna.
C. "Zamówienie bez rejestracji" - każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, podając każdorazowo wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia (w sposób analogiczny do procesu rejestracji - punkt XIII Regulaminu).

8. Po wybraniu jednego z trzech powyższych wariantów, Klient zostaje przeniesiony na kolejną stronę, gdzie podaje dane do faktury, adres dostawy oraz wyraża formalną zgodę. Na tym etapie Klient może podać inny adres dostawy niż podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej. Wybranym wcześniej miejscem dostawy kurierem lub do odbioru osobistego jest adres dostawy wskazany w tym kroku.

9. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Jest to moment zawarcia Umowy (obowiązujące w tym momencie warunki transakcji są wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta).

10. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf i ich przesyłanie na podany przez Klienta adres e-mail lub udostępnianie ich na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może również stosować faktury w formie tradycyjnej. Zgoda na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może być w każdym czasie odwołana, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres info@molteforme.com.

11. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi prośbę o wystawienie faktur dokumentujących dokonaną dla niego sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę "Podsumowanie" lub inną stronę właściwą dla wybranej formy płatności (np. w celu dokonania przelewu internetowego lub kartą płatniczą), a następnie na stronę "Realizacja zamówienia".

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz informację o statusie jego zamówienia.

14. Status i szczegóły Zamówienia Klient (jeśli nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdej chwili sprawdzić w zakładce "Zamówienia" po zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane do Klienta na podany przez niego adres e-mail (treść informacji otrzymanych w tej formie Klient może wydrukować).

14. Status i szczegóły Zamówienia Klient (jeśli nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdej chwili sprawdzić w zakładce "Zamówienia" po zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane do Klienta na podany przez niego adres e-mail (treść informacji otrzymanych w tej formie Klient może wydrukować).

15. W przypadku towarów oznaczonych przyciskiem "PICK UP IN SHOWROOM", towar taki: a) może być odebrany wyłącznie osobiście ze wskazanego salonu, (towar taki nie jest objęty dostawą do klienta), b). towar taki może być objęty jednym zamówieniem (jednym koszykiem) samodzielnie lub tylko łącznie z innymi towarami dostępnymi i przeznaczonymi do odbioru osobistego w tym samym salonie.

VI. Metoda, termin i koszt dostawy

1. Sklep dostarcza zakupione Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Unii Europejskiej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Dostawa Towarów na adres wskazany w Zamówieniu Klienta odbywa się za pośrednictwem następujących firm: DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub FEDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo w przypadku niektórych towarów Dostawa może być realizowana za pośrednictwem INPOST Sp. z o.o. (dla paczkomatów). Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej Dostawę, z zastrzeżeniem, że wybór przez Klienta dostawy do paczkomatu (jeśli taka opcja jest dostępna) jest dobrowolny.

4. Na okres dostarczenia Towaru do Klienta składa się czas zapakowania Towaru oraz czas dostarczenia go przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi do 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem internetowym lub kartą płatniczą, pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z regulaminem Przelewy24). Zamówione Usługi realizowane są w dniu dostarczenia Towaru przez Firmę Kurierską.

5. Termin przygotowania towaru do odbioru osobistego w salonie Molteforme (przy wyborze tej opcji) wynosi 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem online lub kartą płatniczą, pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z warunkami serwisu Przelewy24. )

6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru (w tym również do odbioru w salonie sprzedaży, jeżeli taka opcja została wybrana) z uwagi na to, że okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca powiadomi o tym, a Klientowi zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku, gdy część Towarów objętych Zamówieniem nie jest dostępna, Sprzedawca wstrzyma realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient mógł podjąć decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
a.podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, lub
b. rezygnacji z całości Zamówienia, lub
c. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach pracy Firm Kurierskich oraz w zależności od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste w Salonie Molteforme odbywają się w dniach i godzinach pracy Salonu, tj. w dni powszednie od 10:30 do 17:00 oraz w sobotę od 10:30 do 13:00.

8. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Parcel Polska Sp. z o.o., INPOST Sp. z o.o. FEDEX Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. zoo. O terminie doręczenia decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości doręczenia lub nieodebrania przesyłki z paczkomatu w czasie wskazanym przez kuriera, Towar jest pozostawiony do odbioru w "punkcie awizacyjnym" zgodnie z ogólnym regulaminem tego kuriera (z zastrzeżeniem ważnych przyczyn - w tym epidemiologicznych - awizowanie i odbiór w punkcie może być wyłączony). Po upływie terminu zgłoszenia, Towar jest zwracany do Sprzedawcy.

9. Szczegółowe warunki dostawy dostępne są na stronach internetowych Firm Kurierskich (odpowiednio: www.inpost.pl, www.dhl.com.pl, www.fedex.com oraz www.dpd.com.pl. Klient może zamówić dostawę we wskazany dzień, jeżeli system Sklepu Internetowego umożliwia taki wybór dla danego Towaru, a Usługa zostanie wybrana w trakcie składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).

10. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub (w przypadku odbioru osobistego w salonie) pracownika Molteforme i sprawdzili, czy nie jest on uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier lub pracownik Molteforme spisze odpowiedni protokół, a następnie odbierze przesyłkę lub wstrzyma wydanie osobiste Towaru, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

11. Na koszt dostawy wpływa wielkość Towaru, wybrany przez Klienta sposób płatności za Towar oraz kraj dostawy. Usługa osobistego odbioru Towaru w wybranym salonie Molteforme jest bezpłatna.

12. Do kosztów dostawy każdej przesyłki doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji prezentowanych na stronie koszyka.

13. W każdym przypadku dostawa Towaru nastąpi nie wcześniej niż po zapłaceniu pełnej ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty pełnej ceny Zamówienia, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

14. Możliwość odbioru osobistego w salonie Molteforme uzależniona jest od dostępności wszystkich zakupionych towarów (w tym przewidywanej ilości) - o czym Klient zostanie poinformowany na stronie "Koszyk".

15. Po przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i zapakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

16. Odbioru osobistego w wybranym salonie Molteforme może dokonać wyłącznie osoba składająca zamówienie. Odbiór przez inną osobę niż zamawiający jest możliwy tylko po przedstawieniu oryginału pisemnego upoważnienia tej osoby.

17. Odbiór osobisty w wybranym salonie Molteforme w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna może być dokonany wyłącznie przez osobę (lub osoby) upoważnioną do reprezentowania tego podmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami. Odbiór przez osobę (osoby) inną niż upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego zamówienie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału pisemnego upoważnienia udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w odrębnych przepisach.

18. Pracownik Molteforme może zażądać okazania dokumentu tożsamości przez osobę (osoby) dokonującą odbioru osobiście w salonie.

19. Okresowo terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu, w szczególności ze względu na trudności logistyczne. O ewentualnie wydłużonym terminie dostawy Sprzedawca poinformuje na swojej stronie internetowej oraz podczas składania zamówienia.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia i zwrot pieniędzy.

1. Klient może zapłacić za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób (raz dokonanego wyboru w tym zakresie, dla danego zamówienia, nie można zmienić po kliknięciu "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

A. Przelewem online lub kartą płatniczą (w tym BLIK i Apple Pay oraz przelewem tradycyjnym) - za pośrednictwem Przelewy24 z wykorzystaniem usługi "szybkie przelewy" oferowanej przez poszczególne banki lub przy użyciu obsługiwanych kart płatniczych.
B. Przy odbiorze w Salonie Molteforme - płatne przy odbiorze pracownikowi magazynu - gotówką, kartą płatniczą.
C. Inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. podczas akcji promocyjnych) - sposób płatności zgodny z założeniami akcji promocyjnej.
Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia Towarów i Usług (na stronie "Koszyk").

2. W zależności od sposobu płatności dokonanej przez Klienta:

A. w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, płatność za Towary i Usługi pobierana jest z góry, co oznacza, że Towar wysyłany jest dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w serwisie Przelewy24,

B. w przypadku płatności gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie Molteforme, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy (odbioru osobistego). Zapłata za towar skutkuje wydaniem towaru.

3. Umowa sprzedaży wygasa:

A. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą, zawarta Umowa sprzedaży wygasa, jeżeli Klient nie dokona płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
B. w przypadku, gdy Klient z własnej winy nie dokonał osobistego odbioru Towaru z salonu sprzedaży, Zamówienie zostanie rozwiązane po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia o dostępności towaru do odbioru w salonie sprzedaży, chyba że Klient w tym czasie skontaktuje się ze Sprzedawcą (w jakikolwiek sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru, zapłaci za Towar z góry (jeśli jeszcze tego nie zrobił), a Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie.
C. jeżeli Klient nie odebrał z własnej winy przesyłki z Towarem od przewoźnika, Zamówienie ulega rozwiązaniu po upływie 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z powrotem - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w jakikolwiek sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, wpłaci zaliczkę na poczet ponownej dostawy i dostawa zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej przesyłki oraz przesyłki pierwotnej).

4. Usługę "przelewu online" (w tym: BLIK, Apple Pay oraz przelew tradycyjny) za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 świadczy DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

5. Usługa "płatności kartą" za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 świadczona jest przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 zł, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

7. Szczegółowe warunki płatności za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

8. Metody płatności nie mogą być łączone w ramach jednej płatności.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument uzyskał lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta uzyskała fizyczne posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub dostępnego na stronie https://www.molteforme.com/ zwrotu, co jednak nie jest obowiązkowe.

5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@molteforme.com. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności do 7 dni roboczych, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności ze względu na ustawowe Sprzedawcy. prawo do wstrzymania zwrotu).

8. Zwrot opłaty zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem opłaty

9. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym została złożona informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie zwrócona przed upływem terminu 14 dni. W przypadku:

A. towar zamówiony wraz z przesyłką - towar należy zwrócić na adres: KELER Sp. z o.o., ul. Wrocławska 59, 62-800 Kalisz, Polska
B. towary odbierane osobiście w salonie Molteforme - towar należy zwrócić do tego samego salonu, w którym dokonano odbioru w dniach i godzinach pracy salonu lub na adres: KELER Sp. z o.o., ul. Wrocławska 59, 62-800 Kalisz, Polska

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.

11. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub Produktu Klient powinien dołączyć otrzymany wcześniej Paragon lub fakturę VAT - co ułatwi rozpoznanie zgłoszenia.

12. Przepisy niniejszego punktu stosuje się również odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby.

IX. Reklamacje Towarów przez Klientów będących Konsumentami

1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od wydania Towaru.

2. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza dostępnego na stronie "Złóż reklamację" oraz w każdy inny sposób dozwolony przez prawo.

3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowany Towar może być objęty gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

6. Osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, ma prawo złożyć reklamację Towaru w ramach rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących tej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

X. Reklamacje Towarów przez Klientów nie będących Konsumentami oraz rękojmia

1. Klienci niebędący Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, z wyłączeniem przepisów szczególnych. Do złożenia przez takie osoby reklamacji z tytułu rękojmi stosuje się pkt IX ust. 2 oraz pkt XI par. 3 powyżej.

2. Niezależnie od postanowień niniejszego działu oraz działu IX, oferowany Towar objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XI. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

1. Reklamacje mogą być składane w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą składania reklamacji jest formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby skorzystać z formularza reklamacyjnego, należy:

1. Reklamacje mogą być składane w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą składania reklamacji jest formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby skorzystać z formularza reklamacyjnego, należy:

A. na stronie internetowej www.molteforme.com kliknąć zakładkę "Złóż reklamację".
B. wypełnić formularz PDF dostępny na stronie info@molteforme.com i wysłać go na adres info@molteforme.com.

2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone odpowiednim automatycznym komunikatem na stronie internetowej.

2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone odpowiednim automatycznym komunikatem na stronie internetowej.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od wysłania formularza.

4. Sprzedawca informuje o przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysłanej na adres e-mail Klienta podany w reklamacji).

XII. Sprzedaż

1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub kilku Towarów lub inne warunki zakupu.

2. Promocji nie można łączyć ze sobą (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej w warunkach promocji).

2. Promocji nie można łączyć ze sobą (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej w warunkach promocji).

3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed datą wskazaną jako dzień rozpoczęcia okresu promocyjnego (chyba że warunki promocji wyraźnie stanowią inaczej).

XIII. Rejestracja na stronie

1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza "Rejestracja w serwisie", dostępnego w zakładce "Moje konto" na stronie www.molteforme.com.pl/login.

2. Rejestracja osób wymaga zapewnienia:

a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) hasła (oraz powtórzenie hasła),
e) telefon,
f) kod pocztowy,
g) potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.

3. Po kliknięciu przycisku "Zarejestruj się", Klient otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta, z dalszymi instrukcjami dotyczącymi potwierdzenia rejestracji.

4. Aby aktywować utworzone Konto, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.

5. Klient może w każdym czasie żądać jego usunięcia ze strony Sprzedawcy (kontaktując się z nim w dowolny sposób).

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
7. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
a) dokonywanie zakupów,
b) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
c) modyfikację danych rejestracyjnych,
d) przypomnienie hasła,
e) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
f) korzystanie z funkcjonalności "Oglądanych Towarów".

8. Bez konieczności zakładania Konta Użytkownika, Klient może podać adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania wiadomości (Newsletter).

9. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
a) narusza niniejszy Regulamin,
b) podał nieprawdziwe dane przy rejestracji,
c) podał nieprawdziwe dane przy składaniu Zamówienia,
d) podał nieprawdziwe dane przy opłacaniu Zamówień za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

10. Za nieprawdziwe dane dotyczące adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do doręczeń uważa się:
a) jednorazowe nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki na wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,
b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki na wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
c) w przypadku usunięcia Konta, wszystkie złożone Zamówienia zostają niezwłocznie rozwiązane, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania od Klienta.

11. Sprzedawca daje możliwość zalogowania się do Konta poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: Facebook lub Google. Użytkownicy, którzy skorzystali z tej metody logowania w celu utworzenia konta i dalszego korzystania z niego, zobowiązani są do ustalenia hasła na zasadach ogólnych.

XIV. Reklamacje dotyczące płatności


1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar i braku zmiany statusu Zamówienia przez okres dłuższy niż dwa dni robocze, Klient powinien złożyć reklamację dotyczącą płatności.
2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, reklamację należy przesłać na adres info@molteforme.com
3. Reklamacje dotyczące płatności mogą być również składane w każdy inny dopuszczalny prawem sposób.

XV. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji dotyczącej nieprawidłowości, wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

3. Klient może składać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej, na adres poczty elektronicznej info@molteforme.com oraz w każdy inny sposób dozwolony przez prawo.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres korespondencyjny, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

XVI. Newsletter


1. Każdy zainteresowany może zapisać się na Newsletter Sklepu Internetowego (biuletyn informacyjny).
2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej.
3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając odpowiedni link w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).


XVII. Usługa "Powiadom o dostępności"


1. W przypadku niektórych "TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH" Sklep udostępnia Klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia e-mail w przypadku ich ponownej dostępności.
2. Udostępnienie przez Sprzedawcę usługi "POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI" dla danego Produktu nie gwarantuje jego powrotu do oferty Sklepu.
3. Aktywacja usługi polega na wpisaniu swojego adresu e-mail na karcie produktu z dostępną usługą, potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz kliknięciu przycisku "NOTIFY ME ABOUT AVAILABILITY".
4. Usługa jest aktywna do momentu wysłania pierwszego powiadomienia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
5. E-mail powiadamiający o dostępności Towaru zostanie wysłany na podany adres jednorazowo, najpóźniej w ciągu 1 dnia od momentu udostępnienia Towaru. E-mail może nie zostać wysłany, jeśli do czasu wysyłki produkt ponownie stanie się niedostępny.
6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji Towaru, prawa pierwszeństwa do zakupu Towaru, ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego zakupu w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.
7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz oczekiwanego Towaru, wyłącznie w celu realizacji tej usługi.
8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zawierających informacje o dostępności oczekiwanego Towaru.
9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez kontakt ze Sklepem.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
2. Sklep internetowy, jak również wszystkie usługi świadczone na stronie www.molteforme.com, w zakresie dotyczącym osób fizycznych, skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu Dobrych Praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur zapewnia organ wybrany przez Klienta.
4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
a) link elektroniczny do systemu internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
b) adres e-mail - pierwszy punkt kontaktu: info@molteforme.com.
5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym składanie zamówień, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.molteforme.com/politykaprywatnosci
7. Regulamin dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
9. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie, właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

INNE TEMATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA